Jak probíhají konzultace?

  • Na základě vstupního zhodnocení je domluveno Vaše přijetí do ambulantní léčby. Je uzavřena dohoda (terapeutický kontrakt) o spolupráci mezi Vámi a pracovníkem/pracovnicí Terapeutického centra v JMK.
  • Jste seznámen/a s průběhem a pravidly ambulantního programu v TC v JMK. Práva klientů a pravidla pro podávání stížností jsou vyvěšena na nástěnce v čekárně.
  • Jednotlivé konzultace se konají v předem dohodnutých termínech. Každá individuální konzultace trvá cca 50 minut, skupinové sezení 90 minut (pozn.: při Vašem pozdním příchodu se celkový čas konzultace neprodlužuje o dobu zpoždění).
  • Pokud se nemůžete na dohodnuté sezení z nějakého důvodu dostavit, je nutné se předem omluvit (nejlépe telefonicky, případně e-mailem).
  • Pokud se bez omluvy nedostavíte na konzultaci a nekontaktujete pracovníka/pracovnici nejpozději do 14 dnů, považujeme naši spolupráci za ukončenou. Pokud budete mít zájem v budoucnu o znovunavázání kontaktu, můžete se na nás znovu obrátit.